Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5791571
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5602869
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3434857
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3190558
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3139889
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2689026
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626551
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2489202