Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5810694
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5764612
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3451234
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3195740
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3141233
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2694784
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628263
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2498778