Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5758531
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5180880
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3363050
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3168876
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3134527
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2674910
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620768
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2422179